• English
  • Shqip

Bretkosa e gjelbër e zakonshme

Bretkosa e gjelbër e zakonshme

Bretkosa e gjelbër e zakonshme (Pelophylax kurtmuelleri, aka Rana balcanica) ose e njohur ndryshe
edhe si zhaba është një amfib shumë i shpërndarë në Shqipëri. Mund të gjendet nga ultësirat
perëndimore të Shqipërisë deri ne liqenet me lartësi 1300m mbi nivelin e detit. Statusi i ruajtjes në nivel
global për këtë lloj sipas IUCN është LC.