Asistent Projekti

Asistent Projekti

Referenca e Pozicionit: LM001
Data e pritshme e fillimit: Dhjetor 2020
Kohëzgjatja: 3 vite

PËRSHKRIMI I POZICIONIT TË PUNËS

Shoqata Herpetofauna Shqiptare (SHHSH) po kërkon të punësojë një Asistent Projekti me eksperiencë në survejimin e breshkave detare për t’ju bashkuar projektit LIFE MEDTURTLES. Kandidati fitues do të asistojë në aktivitetet e organizuara nga projekti LIFE MEDTURTLES si ‘reduction of mortality of turtles caught in fishing gears; marine hot-spot areas for sea turtles: dynamic fishery management; Public awareness – Promoting the EU sea turtle population as a common EU heritage: fishermen, local communities and general public’ dhe do të ndihmojë në menaxhimin e projektit. Ai/Ajo do të asistojë në trajnimin e peshkatarëve, ndergjegjësim, takime për promovimin e projektit dhe hartimin e raporteve. Ai/Ajo do të punojë në zyrat e projektit, në zyrat qëndrore të SHHSH, në qendrën e breshkave detare në Patok dhe në portet e peshkimit përgjatë vijës bregdetare Shqiptare.

KUALIFIKIMI

Diplomë Bachelor nga një kolegj ose universitet me fushë kryesore studimi në Shkencat e Natyrës, ose degë të përafërta, dhe që ka punuar të paktën në një projekt të lidhur me breshkat detare; Diplomë Master nga një kolegj ose universitet me fushë kryesore studimi në shkencat e natyrës, ose degë të përafërta, dhe që ka punuar të paktën në një projekt të lidhur me breshkat detare; Doktoraturë nga një kolegj ose universitet me fushë kryesore studimi në Shkencat e Natyrës ose degë të përafërta.

 KRITERET E PREFERUARA

Inkurajohen të aplikojnë dhe do t’ju jepet përparësi kandidatëve që po ndjekin studimet Doktorale ose Master në shkencat ekologjike, biologjinë e ruajtjes, menaxhim mjedisi ose në fusha të ngjashme, që kanë eksperiencë në kërkimet shkencore për breshkat detare dhe ka eksperienca të mëparshme me SHHSH.

NJOHURITË DHE AFTËSITË

Njohuri në: biologjinë, ekologjinë, biologjinë e ruajtjes, ekologjinë e folezimit, ekologjinë e popullatave dhe në përdorimin e habitateve nga breshkat detare; terminologjinë shkencore, implementimin e bazave dhe teknikave shkencore përfshi mbledhjen e mostrave biologjike dhe analizimin e tyre. Aftësi: sasiore; përdorimi të pajisjeve në terren; në realizimin e kërkimit shkencor dhe mbledhjen dhe organizimin e të dhënave; në zhvillimin e punës individuale dhe në grup; në përdorimin e teknikave për zgjidhjen e problemeve; në identifikimin taksonomik të breshkave; në marrjen e mostrave; në përdorimin e kompjuterit dhe databazave, statistikave dhe ndërtimin e grafiqeve; në përdorimin e literaturës teknike dhe të hartojë raporte shkencore dhe artikuj shkencorë; komunikimi efektiv në shkrim dhe verbalisht; të bashkëpunojë me vullnetarët; të krijojë dhe të mbajë marrëdhënie pune efektive me drejtuesit e projektit, kolegët dhe vullnetarët; të komunikojë në mënyrë të qartë rezultatet dhe zbulimet e kërkimeve shkencore për audiencë shkencore dhe jo vetëm; të kuptojë dhe të zbatojë rregullat, politikat dhe procedurat e vendosura nga punëdhënësi; të punojë në terren (ndonjëherë në mot ekstrem si në shi, ftohtë, nxehtë etj.) të punojë ndonjëherë me orare të zgjatura (ndonjëherë në fundjavë) dhe të udhëtojë për disa ditë; të ketë patentë.

 PËR TË APLIKUAR

Të gjithë aplikantët të dërgojnë në adresën info@has-org.al deri me datë 11 Dhjetor 2020, ora 16.00 (GMT+2) dokumentacionin e mëposhtëm:

Curriculum Vitae
Letër motivim
Dokument identifikimi
Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të të gjitha programeve të studimit (Bachelor, Master Shkencor, Doktoraturë)
Kopje të dëshmisë së Anglishtes (nëse ka)
Kopje të certifikatave ose dëshmi të kualifikimeve të tjera
Kopje të librezës së punës
Dëshmi penaliteti ose formular vetë-deklarimi
Vetëm ata që plotësojnë kërkesat për pozicionin e punës do të merren në konsideratë. Lutemi të gjithë aplikantëve të përfshijnë në subjektin e email referencen e punës LM001 kur të aplikojnë.

SHHSH është një punëdhënës që ndjek strategjinë e mundësive të barabarta dhe nuk toleron diskriminim dhe dhunë në vendin e punës.