• English
  • Shqip

Vizioni, Misioni dhe Qëllimet

Vizioni, Misioni dhe Qëllimet

Vizioni ynë
Sigurimi i ekosistemeve të shëndetshme dhe të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme në të gjithë vendin, duke siguruar qëndrueshmëri afatgjatë të llojeve ekzistuese dhe duke ruajtur jetën e komuniteteve lokale për gjeneratat që do të vijnë.

Misioni ynë
Ne punojmë për të shtuar njohuritë shkencore dhe përpjekjet për ruajtjen e amfibëve dhe zvarranikëve, për politika të mëtejshme dhe ndërhyrje që sigurojnë qëndrueshmërinë afatgjatë të popullatave të tyre. Ne motivojmë, informojmë dhe frymëzojmë komunitetet lokale në një bashkëjetesë të shëndetshme me
natyrën dhe gjallesat.

Vlerat tona
Ne mendojmë se suksesi ynë arrihet përmes profesionalizmit, integritetit, përgjegjësisë, përfshirjes dhe vendosmërisë që kemi vënë në çdo punë të bërë deri më tani.

Qëllimet tona