• English
  • Shqip

Zhapiu me tre vija

Zhapiu me tre vija

Zhapiu me tre vija (Lacerta trilineata) është një hardhucë shumë e shpërndarë. Gjendet në të gjithë
vendin dhe në të gjitha zonat. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.