• English
  • Shqip

Zhapi këmbëvogël

Zhapi këmbëvogël

Zhapi këmbëvogël (Ablepharus kitaibelii) është një hardhucë e shpërndarë përgjatë ultësirave dhe
zonave kodrinore të Shqipërisë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.