• English
  • Shqip

Podarcis erhardii

Podarcis erhardii

Podarcis erhardii është një hardhucë e gjetur në rajonin e Korçës (rreth liqenit të Prespës së Madhe).
Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.