• English
  • Shqip

Hardhuca me venduza e mureve

Hardhuca me venduza e mureve

Hardhuca me venduza e mureve (Hemydactilus turcicus) është një hardhucë e shpërndarë në ultësira dhe
zona kodrinore nga Shkodra në Sarandë. Ajo mund të gjendet në muret e shtëpive të vjetra. Statusi i
ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.