• English
  • Shqip

Hardhuca me luspa të më mëdha

Hardhuca me luspa të më mëdha

Hardhuca me luspa të më mëdha (Algyroides nigropunctatus) është një hardhucë e shpërndarë zakonisht
në ultësira dhe zona kodrinore, rrallë në zonat malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas
IUCN është LC.