• English
  • Shqip

Hardhuca e mureve

Hardhuca e mureve

Hardhuca e mureve (Podarcis muralis) është hardhuca më e shpërndarë në vendin tonë. Statusi i ruajtjes
në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.