• English
  • Shqip

Hardhuca e barit

Hardhuca e barit

Hardhuca e barit (Podarcis tauricus) është një hardhucë e shpërndarë në ultësirat dhe zonat kodrinore të
Shqipërisë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.