• English
  • Shqip

Hardhuca bishtgjatë

Hardhuca bishtgjatë

Hardhuca bishtgjatë (Podarcis melisellensis) është një hardhucë me një prani të ulët në Shqipëri. Ajo
banon në zonat kodrinore dhe malore të veriut të Shqipërisë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë
lloj sipas IUCN është LC.