• English
  • Shqip

Bullari

Bullari (Pseudopus apodus) është një hardhucë e shpërndarë në ultësira dhe zona kodrinore nga
Shkodra në Sarandë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.