• English
  • Shqip

Shigjeta e hollë

Shigjeta e hollë (Platyceps najadum) është një gjarpër jo-helmues me një prani shumë të ulët. Gjendet i
shpërndarë në të gjitha zonat deri në lartësi 1500m mbi nivelin e detit. Ushqehet me hardhuca dhe
insektet. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.