• English
  • Shqip

Shigjeta e gjatë

Shigjeta e gjatë (Dolichophis caspius) është një gjarpër jo-helmues i shpërndarë kryesisht në ultësira dhe
zona kodrinore. Prezenca e saj në zonat malore të Shqipërisë është më pak e zakonshme. Statusi i
ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.