• English
  • Shqip

Gjarpri i vogel i ujit

Gjarpri i vogel i ujit

Gjarpri i vogel i ujit (Natrix tessellate) është një gjarpër jo-helmues që jeton kryesisht në liqene dhe
përrenj. Ushqehet kryesisht me peshq. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.