• English
  • Shqip

Eryx jaculus

Eryx jaculus është një gjarpër jo-helmues që gjendet vetëm në zonat rreth Sarandës. Statusi i ruajtjes në
nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.