• English
  • Shqip
Eryx jaculus
Eryx jaculus është një gjarpër jo-helmues që gjendet vetëm në zonat rreth Sarandës. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.