• English
  • Shqip

Bolla e shtëpisë

Bolla e shtëpisë

Bolla e shtëpisë (Zamenis longissimus) është një gjarpër jo-helmues i shpërndarë në të gjithë vendin.
Popullsia e tij ka rënë për shkak të shpyllëzimit. Ushqehet me minj dhe kjo është arsyeja që gjendet
kryesisht pranë shtëpive. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.