• English
  • Shqip

Ekspert Komunikimi

Ekspert Komunikimi

Referenca e Pozicionit: LM002 
Data e pritshme e fillimit: Shtator 2019 
Kohëzgjatja: 4 vite 

Përshkrimi i pozicionit 

Shoqata Herpetofauna Shqiptare (SHHSH) kërkon një ekspert komunikimi për tu bërë pjesë e stafit të projektit LIFE MEDTURTLES. Kandidati fitues do  asistojë aktivitetet  do   organizohen nga veprimtaritë e projektit LIFE MEDTURTLES sireduction of mortality of turtles caught in fishing gears; Visibility, dissemination and networking; Public awareness – Promoting the EU sea turtle population as a common EU heritage: fishermen, local communities and general public dhe  ndihmojë  menaxhimin e projektitAi/Ajo do  organizojë  takime dhe trajnime me peshkatarëtndërgjegjësimin e nxënësve  shkollave dhe publikuttakime për promovimin e projektitndihmon  përpilimin e raporteve  projektit;  mbështet strategjitë e komunikimit  brendshme dhe  jashtmeshkruan dhe shpërndan materialet informative; I përgjigjet pyetjeve  publikut dhe medias, kordinon takimet e promocionitbashkëpunon me koordinatorin e projektit për  hartuar dhe implemetuar një strategji komunikimi efektive bazuar  audiencën  synohet nga ana e projektit; të shkruajë përshtasëte përkthejë  Shqip ose Anglisht dhe të shpërndajë  publikimetdeklaratat për shtypmaterialet e websiteraportet vjetorefjalimetdhe material  tjera  pasqyrojnë aktivitetet e projektit vendosë dhe  mbajë marrëdhënie  mira me gazetarëtdhe  mbajë arkivën e publikimeve  media;  arkivojë mbulimin nga media  aktiviteteve  projektit dhe  përpilojë analiza sasiore dhe cilësore. Ai/Ajo do të punojë tek zyrat e projektitzyrat qendrore  shoqatëstek Qendra e Breshkave Detare  Patok dhe  portet e peshkimit përgjatë bregdetit Shqiptar.  

KUALIFIKIMI 

Një diplomë Bachelor nga një kolegj ose universitet me fushë kryesore studimi një nga degëtShkenca KomunikimiGazetariose degë  përafërta; ose një diplomë Master  një kolegj ose universitet me fushë kryesore studimi një nga degëtShkenca KomunikimiGazetariose degë  përafërtaose një diplomë Doktorature nga një kolegj ose universitet me fushë kryesore studimi një nga degëtShkenca KomunikimiGazetariose degë  përafërta. 

KRITERET E PREFERUARA 

Inkurajohen të aplikojnë dhe do t’ju jepet përparësi kandidatëve me Doktoraturë ose Master me fushë kryesore studimi një nga degëtShkenca KomunikimiGazetariose degë  përafërta dhe me eksperienca të mëparshme  projekte 

NJOHURITË DHE AFTËSITË 

Të ketë njohuri programet kompjuterike  publikimit dhe editimitAftësi ekselente  komunikim verbal dhe  shkruaraftësi  mire-menaxhiimin e kohës dhe aftësi organizativeNjohuri  Microsoft Officesistemet e menaxhimitdhe platformat sociale jetë i aftë  : punojë  mënyrë  individuale dhe  grup përdorë teknikat e zgjidhjes  problematikave jetë i aftë  përdorimin e aplikacioneve kompjuterike për arkivimpër krijim satistikashpër krijim grafiqesh komunikojë  mënyrë efektive verbalisht dhe   shkruar krijojë marrëdhënie  mira pune me bashkëpunëtorëtkolegët  dhe vullnetarët;  komunikojë   mënyrë  qartë rezultatetgjetjet dhe përfundimet e kërkimeve shkencore ndaj një audiene shkencore ose jo; të kuptojë dhe  vërë  zbatim rregullatpolitikat dhe procedurat  parashikuara nga punëdhënësi; me raste  punojë me orë te zgjatura (ndonjëherë  fundjava) dhe  udhëtojë për disa ditë. 

PËR TË APLIKUAR 

Të gjithë aplikantët të dërgojnë në adresën info@has-org.al deri me datë 31 Gusht 2019, ora 16.00 (GMT+2) dokumentacionin e mëposhtëm:  

  1. Curriculum Vitae  
  2. Letër motivim 
  3. Dokument identifikimi 
  4. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të të gjitha programeve të studimit (Bachelor, Master Shkencor, Doktoraturë) 
  5. Kopje të dëshmisë së Anglishtes (nëse ka) 
  6. Kopje të certifikatave ose dëshmi të kualifikimeve të tjera 
  7. Kopje të librezës së punës 
  8. Dëshmi penaliteti ose formular vetë-deklarimi 

Vetëm ata që plotësojnë kërkesat për pozicionin e punës do të merren në konsideratë. Lutemi të gjithë aplikantëve të përfshijnë në subjektin e email referencen  e punës LM002 kur të aplikojnë.  

SHHSH është një punëdhënës që ndjek strategjinë e mundësive të barabarta dhe nuk toleron diskriminim dhe dhunë në vendin e punës.