• English
  • Shqip

Tritoni me kreshtë

Tritoni me kreshtë

Tritoni me kreshtë (Tritu macedonicus) është një amfib shumë i shpërndarë në Shqipëri. Mund të
gjendet nga ultësirat perëndimore deri në liqenet malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj
sipas IUCN është NE.