• English
  • Shqip

Triton i zakonshëm

Triton i zakonshëm

Triton i zakonshëm (Lissotriton vulgaris) është një amfib shumë i shpërndarë në Shqipëri. Mund të
gjendet nga ultësirat perëndimore deri në liqenet malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj
sipas IUCN është LC.