• English
  • Shqip

Salamandra e zezë

Salamandra e zezë

Salamandra e zezë (Salamandra atra) është një amfib që gjendet shumë rrallë në Shqipëri. Gjendet në
zonën alpine. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.