• English
  • Shqip

E bukura e dheut

E bukura e dheut

E bukura e dheut (Salamandra salamandra) e cila njihet edhe si picrrak, pisrenge, picnok është një
amfib me hpërndarje të gjerë në Shqipëri. Ai gjendet në të gjitha malet e Shqipërisë në lartësi prej
600 deri 2000 m mbi nivelin e detit. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.