• English
  • Shqip

Thithlopa e gjelbër

Thithlopa e gjelbër

Thithlopa e gjelbër (Bufotes viridis) është një amfib me një shpërndarje të gjërë në Shqipëri. Mund të
gjendet nga ultësirat perëndimore deri në liqenet malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj
sipas IUCN është LC.