• English
  • Shqip

Bretkosa kërcimtare

Bretkosa kërcimtare

Bretkosa kërcimtare (Rana dalmatina) është një amfib i shpërndarë në ultësirat dhe zonat kodrinore të
Shqipërisë. Është më pak i zakonshm në zonat malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas
IUCN është LC.