• English
  • Shqip

Bretkosa e përrenjeve

Bretkosa e përrenjeve

Bretkosa e përrenjeve (Rana graeca) është një amfib i shpërndarë përgjatë luginave të lumenjve në
rrjedhën e tyre malore. Është më pak i zakonshëm në luginën e lumit përgjatë zonave kodrinore. Statusi
i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.