• English
  • Shqip

Bretkosa e Epirit

Bretkosa e Epirit
Bretkosa e Epirit (Pelophylax epeiroticus) është një amfib sub-endemik i shpërndarë vetëm në ultësirën rreth rajonit të Sarandës. Ajo mund të gjendet në përrenj, këneta dhe pellgje me lëvizje shumë të kufizuar të ujit dhe me shumë bimësi. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është EN.