• English
  • Shqip

Bretkosa barkverdhë

Bretkosa barkverdhë

Bretkosa barkverdhë (Bombina variegate) është një amfib shumë i shpërndarë në Shqipëri. Mund të
gjendet nga ultësirat perëndimore të Shqipërisë në liqenet malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për
këtë lloj sipas IUCN është LC.